Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
bütçe duyuru
 
 
 
ÖDENEKLER
 
ĐN TALEP VE TAHSĐSĐ ĐLE ĐLGĐLĐ AÇIKLAMALAR
 
 
Adalet Bakanlı
 
ğı Strateji Gelistirme Baskanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
 
 
 
Kanununda de
 
ğisiklik yapan 5436 sayılı Kanunla kurulmus olup Bakanlığın tüm mali is ve
 
 
 
i
 
slemlerinin yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu bulunmaktadır.
 
 
 
Müste
 
sarlık Makamının 19/01/2009 tarihli ve 149 sayılı yazısı ile de, Bakanlığımız bütçesi
 
 
 
Đ
 
çinde yer alan mahkemeler bütçesine (adliyeler ve idare mahkemelerine) ait ödeneklerin ilgili
 
 
 
yerlere tahsisi görevi Strateji Geli
 
stirme Baskanlığına verilmistir.
 
 
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Akademisi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • Polis Radyosu
  • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
  • Polsan